หน้าแรก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณธรรมนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
แผนผังเขตบริการ
ติดต่อโรงเรียน
 
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
ผลการประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม
แบบพิมพ์ที่ใช้ในโรงเรียน
ทำเนียบศิษย์เก่า
 
กิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันแม่แห่งชาติ
แข่งขันกีฬา
เข้าค่ายพักแรม
วันเด็กแห่งชาติ
ปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมอื่น ๆ
 
การศึกษา
Education
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
เด็กไทยสุขภาพดี
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยทำได้
krusakon.com
ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ

เงินทอง ของมีค่า

บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
E-learning เรื่องเอดส์
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
Intel Teach to the Future
e-book สทร.สพฐ.
 
เว็บไซต์การศึกษา
 
เรดิโอ ออนไลน์
วิทยุออนไลน์
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
 
 
ประวัติ ของโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

ที่ตั้งโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเหล่า ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   


ประวัติของโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

 

    โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2474 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเหล่า ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (เดิม จังหวัดหนองคาย) โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านกุดสิม เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเหล่ากุดสิม ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4  มีนายปรีชา  ปิ่นสูรย์ เป็นครูใหญ่ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ได้แยกโรงเรียนจากบ้านกุดสิม  มาตั้งในที่ดินที่ชาวบ้านสงวนไว้  จำนวน 15 ไร่  และราษฎรบริจาคอีกจำนวน 13 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา รวม 28  ไร่ 2 งาน 81  ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างบ้านเหล่ากับบ้านหนองยาง  มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  2  ตำบล  3  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเหล่าหมู่  8 บ้านมงคลพัฒนา หมู่ 10 ตำบลหนองทุ่ม และบ้านหนองยาง หมู่ 5 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  จึงได้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยมีนายเสนอ เพ็งคำ เป็นครูใหญ่ คนแรก


     ในปี 2512 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้งบประมาณปลูกสร้าง อาคาร เรียน แบบถาวรจำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียนในปี  2518 ได้เปิดขยายการศึกษา ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

 

     ในปี 2519 ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน


     ในปี 2528  ได้รับงบประมาณต่อเติมด้านข้างอีก 2 ห้อง  ต่อมาได้รับงบประมาณ ก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105/2529 จำนวน 4ห้องเรียน มีนายสมเดช ปิ่นสูรย์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน


  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง ได้ดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2530 และได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุนการ จัดทำอาหาร กลางวันเลี้ยงนักเรียน จนถึงปีการศึกษา 2540 ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกหลายโครงการ

 

        ในปี 2540 ได้เข้าสู่โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้รับงบประมาณ ในการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์


      ในปี 2544 ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์คุณภาพและผ่านการประเมินของ ก.ค. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางได้รับรางวัลดีเด่น ของสำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ได้แก่ ปีการศึกษา 2549 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดกิจกรรมกายบริหาร แม่ไม้มวยไทยดีเด่น โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรม ยุวทูตความดี อำเภอเซกาปี 2546โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2546 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.4-6 ปีการศึกษา 2552 แข่งขันที่จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 ปีการศึกษา 2554 แข่งขันที่จังหวัดมหาสารคาม   


    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 124 คน แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1คน ครูผู้สอน 8 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน อาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง มีห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 
สารสนเทศโรงเรียน


 
สารสนเทศโรงเรียน
เว็ปบอร์ดโรงเรียน
สพฐ
สพป.บึงกาฬ
E-Filling
 
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการลดใช้
พลังงานใน
ภาคราชการ
E-Report
สารสนเทศทาง
การศึกษา
DataOnWeb
รวบรวมหนังสือ
เรียนและเสริม
ความรู้ครบทั้ง
8 กลุ่มสาระ

 
อ่านข่าว
Newspaper
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เสรีรายวัน
ผู้จัดการรายเดือน
BusinessThai
Mission Thailand
เนชั่นสุดสัปดาห์
มติชนสุดสัปดาห์
 
สาระความรู้

 
เวลาปัจจุบัน
 
สถิติ
จำนวนผู้เข้าชม
visitors estimator
 
 
ปรับปรุงล่าสุด
Last Update

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง    ตั้งอยู่หมู่ที่  8   บ้านเหล่า   ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7214-2581 E-mail : laonongy@hotmail.com
Copyright 2010-2014 by lny-school.com | Design by veerapong takonok webmaster : veerapong.tak@hotmail.com