หน้าแรก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณธรรมนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
แผนผังเขตบริการ
ติดต่อโรงเรียน
 
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
ผลการประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม
แบบพิมพ์ที่ใช้ในโรงเรียน
ทำเนียบศิษย์เก่า
 
กิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันแม่แห่งชาติ
แข่งขันกีฬา
เข้าค่ายพักแรม
วันเด็กแห่งชาติ
ปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมอื่น ๆ
 
การศึกษา
Education
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
เด็กไทยสุขภาพดี
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยทำได้
krusakon.com
ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ

เงินทอง ของมีค่า

บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
E-learning เรื่องเอดส์
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
Intel Teach to the Future
e-book สทร.สพฐ.
 
เว็บไซต์การศึกษา
 
เรดิโอ ออนไลน์
วิทยุออนไลน์
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
 
 
พันธกิจ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

พันธกิจ

 

      1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาหมู่บ้านในเขตบริการแก่กลุ่มอายุ

5-13  ปี


      2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ เรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้สื่อและ แหล่งความรู้อย่างหลากหลาย


      3. วัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงโดยจัดทำแฟ้มพัฒนางานของ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน


      4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการนักเรียน ครู และชุมชน


      5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมระเบียบวินัย

คุณธรรมและจริยธรรม     

     
      6. นำหลักการและแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

มาพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง


      7. จัดบริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)การให้บริการสุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการ


      8. กิจกรรมนักเรียนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ใช้แหล่งเรียนรู้และวิทยากรในชุมชน

  

ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 
สารสนเทศโรงเรียน


 
สารสนเทศโรงเรียน
เว็ปบอร์ดโรงเรียน
สพฐ
สพป.บึงกาฬ
E-Filling
 
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการลดใช้
พลังงานใน
ภาคราชการ
E-Report
สารสนเทศทาง
การศึกษา
DataOnWeb
รวบรวมหนังสือ
เรียนและเสริม
ความรู้ครบทั้ง
8 กลุ่มสาระ

 
อ่านข่าว
Newspaper
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เสรีรายวัน
ผู้จัดการรายเดือน
BusinessThai
Mission Thailand
เนชั่นสุดสัปดาห์
มติชนสุดสัปดาห์
 
สาระความรู้

 
เวลาปัจจุบัน
 
สถิติ
จำนวนผู้เข้าชม
visitors estimator
 
 
ปรับปรุงล่าสุด
Last Update

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง    ตั้งอยู่หมู่ที่  8   บ้านเหล่า   ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7214-2581 E-mail : laonongy@hotmail.com
Copyright 2010-2014 by lny-school.com | Design by veerapong takonok webmaster : veerapong.tak@hotmail.com