หน้าแรก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณธรรมนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
แผนผังเขตบริการ
ติดต่อโรงเรียน
 
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
ผลการประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม
แบบพิมพ์ที่ใช้ในโรงเรียน
ทำเนียบศิษย์เก่า
 
กิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันแม่แห่งชาติ
แข่งขันกีฬา
เข้าค่ายพักแรม
วันเด็กแห่งชาติ
ปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมอื่น ๆ
 
การศึกษา
Education
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
เด็กไทยสุขภาพดี
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยทำได้
krusakon.com
ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ

เงินทอง ของมีค่า

บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
E-learning เรื่องเอดส์
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
Intel Teach to the Future
e-book สทร.สพฐ.
 
เว็บไซต์การศึกษา
 
เรดิโอ ออนไลน์
วิทยุออนไลน์
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
 
 
เป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน

 

    ภายในหลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และแนวความคิด ของการบริหารงบประมาณที่ทุกคนมีส่วนร่วม คือ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน องค์กรชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังนี้

 

วัตถุประสงค์


     1. เด็กนักเรียนทุกคน หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551


     2. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ทักษะและกระบวนการวิทยาศาสตร์ สามารถนำหลักและแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต


     3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็ง มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

     4. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย   มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

     5. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ โดยใช้สื่อและ แหล่งความรู้อย่างหลากหลาย
    

     6. โรงเรียนมีเครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาไว้บริการอย่าง
ทั่วถึงทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
    

      7. การบริหารและจัดการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการมีส่วนร่วม ของชุมชนและท้องถิ่น

      8. โรงเรียนมีการพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 

เป้าหมาย    

 

     1.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับคุณภาพ 3

 


     2. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัย และสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

 


     3. มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่นให้เห็นคุณค่า

ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทย 

 

    4. นักเรียนร้อยละ 90 ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มารยาทดี และมีคุณธรรม

 

    5. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานทางอาชีพ

 

    6. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนมีทักษะ การใช้อยู่ในระดับดี

 

    7. โรงเรียนพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จัดบรรยากาศร่มรื่น

 

    8. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครูศิษย์เก่า ผู้ปกครอง แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 
สารสนเทศโรงเรียน


 
สารสนเทศโรงเรียน
เว็ปบอร์ดโรงเรียน
สพฐ
สพป.บึงกาฬ
E-Filling
 
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการลดใช้
พลังงานใน
ภาคราชการ
E-Report
สารสนเทศทาง
การศึกษา
DataOnWeb
รวบรวมหนังสือ
เรียนและเสริม
ความรู้ครบทั้ง
8 กลุ่มสาระ

 
อ่านข่าว
Newspaper
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เสรีรายวัน
ผู้จัดการรายเดือน
BusinessThai
Mission Thailand
เนชั่นสุดสัปดาห์
มติชนสุดสัปดาห์
 
สาระความรู้

 
เวลาปัจจุบัน
 
สถิติ
จำนวนผู้เข้าชม
visitors estimator
 
 
ปรับปรุงล่าสุด
Last Update

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง    ตั้งอยู่หมู่ที่  8   บ้านเหล่า   ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7214-2581 E-mail : laonongy@hotmail.com
Copyright 2010-2014 by lny-school.com | Design by veerapong takonok webmaster : veerapong.tak@hotmail.com