หน้าแรก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณธรรมนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
แผนผังเขตบริการ
ติดต่อโรงเรียน
 
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
ผลการประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม
แบบพิมพ์ที่ใช้ในโรงเรียน
ทำเนียบศิษย์เก่า
 
กิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันแม่แห่งชาติ
แข่งขันกีฬา
เข้าค่ายพักแรม
วันเด็กแห่งชาติ
ปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมอื่น ๆ
 
การศึกษา
Education
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
เด็กไทยสุขภาพดี
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยทำได้
krusakon.com
ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ

เงินทอง ของมีค่า

บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
E-learning เรื่องเอดส์
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
Intel Teach to the Future
e-book สทร.สพฐ.
 
เว็บไซต์การศึกษา
 
เรดิโอ ออนไลน์
วิทยุออนไลน์
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
 
 
ธรรมเนียบศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

ทำเนียบศิษย์เก่านักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2556
จบการศึกษา  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2557
.............. รุ่นที่ 37 ................

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ  -  สกุล

1

1687

เด็กชายศุภชัย  สมบูรณ์

2

1705

เด็กชายอรรถพล  กำทองดี

3

1706

เด็กชายพงศกร  ติวงค์

4

1707

เด็กชายอาทิตย์  นางาม

5

1708

เด็กชายเชิดเกียรติ  ประทุมชาติ

6

1709

เด็กชายปฏิพัทธิ์  โดยเคน

7

1710

เด็กชายกิตติศักดิ์  การะสุข

8

1711

เด็กชายธนากร  คูณแดง

9

1723

เด็กชายจุลลพิตร์  ประทุม

10

1759

เด็กชายจักรพงษ์  จันทร์พวง

11

1760

เด็กชายอมร  กรอนแดง

12

1712

เด็กหญิงธัญญาเรศ   ฮาดดา

13

1713

เด็กหญิงรัตณา  คำโยธา

14

1737

เด็กหญิงราชาวดี  เสนาราช

15

1866

เด็กหญิงณัฏฐิกา  ศรีโสดา

 

รวม

15  คน

 

 

ทำเนียบศิษย์เก่านักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2555
จบการศึกษา  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2556
.............. รุ่นที่ 36 ................

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ  -  สกุล

1

1686

เด็กชายธนาวุฒิ  ปัดสาคำ

2

1688

เด็กชายกฤษดา  พาแสง

3

1689

เด็กชายอนันต์ชัย  ศรีษะผา

4

1690

เด็กชายสามภพ  ปั้นเงิน

5

1691

เด็กชายโมกษ์เมธัส  นาเมืองรักษ์

6

1692

เด็กหญิงปาริชาติ  ปิตะพงษ์

7

1693

เด็กหญิงมินทร์ตรา  ฮาดดา

8

1694

เด็กหญิงวนิดา  ทองมาก

9

1695

เด็กหญิงนัยณา  ปัญญารส

10

1697

เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาสามผง

11

1700

เด็กหญิงบวรรัตน์  สมโคตร

12

1701

เด็กหญิงจิตตรา  เติมประชุม

13

1702

เด็กหญิงทิมวิกร  ปาปะเก

14

1703

เด็กหญิงอัจฉริยา  โสดาวัตร์

 

รวม

14  คน

 

 

ทำเนียบศิษย์เก่านักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2554
จบการศึกษา  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2555
.............. รุ่นที่ 35 ................

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ  -  สกุล

1

1647

เด็กชายวัชรินทร์  ภูดีทิพย์

2

1666

เด็กชายณัฐพงษ์  ฮาดดา

3

1667

เด็กชายธนพัฒน์  การะสุข

4

1668

เด็กชายณัฐวัตร  กองสุวรรณ

5

1669

เด็กชายเกรียงไกร  สินธร

6

1672

เด็กชายสุทธิพงษ์  ฮาดดา

7

1673

เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์จันทร์

8

1674

เด็กชายสายฟ้า  ฮาดดา

9

1675

เด็กชายมนัส  ดรจันดา

10

1758

เด็กชายสุริศักด์  พันธ์ทอง

11

1654

เด็กหญิงพัชนิดา  สุขอาสา

12

1677

เด็กหญิงสุนิสา  จันทราช

13

1678

เด็กหญิงสุกัลญา  ฮาดดา

14

1679

เด็กหญิงธัญจิรา  แก่นหอม

15

1680

เด็กหญิงรัตติยากร  ปัญญารส

16

1779

เด็กหญิงธิดารัตน์  หารสุโพธิ์

 

รวม

16  คน

 

 

ทำเนียบศิษย์เก่านักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2553
จบการศึกษา  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2554
.............. รุ่นที่ 34 ................

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ  -  สกุล

1

1622

เด็กชายแสงสุรีย์  วงศ์จันทร์  

2

1643

เด็กชายภานุพงษ์  ใจกล้า           

3

1644

เด็กชายคัมภีร์  นามสุโพธิ์          

4

1645

เด็กชายกายสิทธิ์  การะสุข

5

1646

เด็กชายสุรชาติ  ผิวขาว  

6

1656

เด็กชายเริงฤทธิ์  อัครแสง 

7

1663

เด็กชายศุภโชค  ป้องเทพ

8

1755

เด็กชายกฤษณะ  ถาวีวร 

9

1642

เด็กหญิงศรินทิพย์  ฮาดดา 

10

1649

เด็กหญิงประภัสสร  สิมมา

11

1650

เด็กหญิงอุไรวรรณ  คุณขอนยาง 

12

1651

เด็กหญิงวนิดา  จันทร์โคตร  

13

1652

เด็กหญิงพรพิมล  มีแฮต  

14

1664

เด็กหญิงวิชุดา  ฮาดดา 

15

1665

เด็กหญิงสุชาวดี  ใจหวาน  

16

1676

เด็กหญิงอทิตญา  จันผาย  

17

1685

เด็กหญิงการเกษ  ฮาดดา 

18

1722

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  บุญกว้าง 

 

รวม

18  คน

 

 

ทำเนียบศิษย์เก่านักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2552
จบการศึกษา  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2553
.............. รุ่นที่ 33 ................

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ  -  สกุล

1

1619

เด็กชายบุญหลาย   สอนชัยพล 

2

1620

เด็กชายกฤติมา   พันรมย์            

3

1621

เด็กชายคมสัน   ติวงศ์            

4

1624

เด็กชายประทีป   นางาม

5

1628

เด็กชายปภาวิน   นางาม  

6

1630

เด็กชายธนพงษ์  สุกทน  

7

1636

เด็กชายเศรษฐา   โพธิตาด

8

1637

เด็กชายสถาพร  โดยเคน 

9

1638

เด็กชายสมศักดิ์  บุญโท  

10

1594

เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ธุระพล

11

1600

เด็กหญิงอนุธิดา  ระหุภา  

12

1602

เด็กหญิงมัญชุสา  นาเมืองรักษ์  

13

1604

เด็กหญิงดลนภา   อินเสนา  

14

1625

เด็กหญิงชิดชนก  ฮาดดา 

15

1626

เด็กหญิงมณีนุช  บุญมา  

16

1627

เด็กหญิงทิพย์ตญา  วงษ์ดา  

17

1629

เด็กหญิงกฤษณา   บริบูรณ์  

18

1639

เด็กหญิงทัศวรรณ   ล้านจ๊ะ  

19

1640

เด็กหญิงจิราภรณ์  ฮาดดา  

 

รวม

19  คน
 

 
สารสนเทศโรงเรียน


 
สารสนเทศโรงเรียน
เว็ปบอร์ดโรงเรียน
สพฐ
สพป.บึงกาฬ
E-Filling
 
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการลดใช้
พลังงานใน
ภาคราชการ
E-Report
สารสนเทศทาง
การศึกษา
DataOnWeb
รวบรวมหนังสือ
เรียนและเสริม
ความรู้ครบทั้ง
8 กลุ่มสาระ

 
อ่านข่าว
Newspaper
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เสรีรายวัน
ผู้จัดการรายเดือน
BusinessThai
Mission Thailand
เนชั่นสุดสัปดาห์
มติชนสุดสัปดาห์
 
สาระความรู้

 
เวลาปัจจุบัน
 
สถิติ
จำนวนผู้เข้าชม
visitors estimator
 
 
ปรับปรุงล่าสุด
Last Update

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง    ตั้งอยู่หมู่ที่  8   บ้านเหล่า   ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7214-2581 E-mail : laonongy@hotmail.com
Copyright 2010-2014 by lny-school.com | Design by veerapong takonok webmaster : veerapong.tak@hotmail.com